სამართალი
პარლამენტმა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების თაობაზე „ამნისტიის შესახებ“ კანონპროექტი დაამტკიცა

 საქართველო, 17 ნოემბერი, საქინფორმი. 15 ნოემბერს პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი დაამტკიცა, რომელიც მიზნად ისახავს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უკანონო შეძენაში მონაწილე პირების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლებას. ამნისტია იმ პირებს შეეხება, ვინც 2023 წლის 1 სექტემბრამდე მოიპოვა მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით ან/და 362-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენით. სისხლისსამართლის პასუხისმგებლობისგან ასევე თავისუფლდება დანაშაულის თანამონაწილე, თუ სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზიანი ამ კანონით დადგენილი წესით ანაზღაურდება. ყველა ამნისტირებული პირი თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, პირობითი მსჯავრისგან და აღუსრულებელი ჯარიმებისგან.

ამნისტია მხოლოდ იმ პირებს შეეხება, ვინც 2024 წლის 1 სექტემბრისთვის სახელმწიფოსთვის მიყენებულ ზიანს სრულად აანაზღაურებს. კომპენსაციის მეთოდები მოიცავს ან სასოფლო-სამეურნეო მიწების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემას ან სახელმწიფო ბიუჯეტში ექვივალენტური თანხის გადახდას. ამნისტია არ შეეხება საჯარო მოხელეებს, სახელმწიფო საწარმოების თანამშრომლებს და მათ, ვინც სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენეს დანაშაულის ჩასადენად. ამასთან, ამნისტია არ ვრცელდება იმ პირზე, რომელმაც მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება 2023 წლის 31 აგვისტოს შემდეგ გაასხვისა.

განაცხადის წარდგენის პროცესი მოითხოვს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას. ამნისტიის შესახებ გადაწყვეტილებებს პროკურორები იღებენ გამოძიების დროს და სასამართლოები სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესის დროს.

იმ პირს, რომელზედაც გავრცელდა ამნისტია, უფლება აქვს, მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება ერთჯერადად გაასაჩივროს, აღნიშნული გადაწყვეტილების მისთვის ჩაბარებიდან 2 კვირის ვადაში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. უზენაესი სასამართლო საჩივარს 10 დღის ვადაში განიხილავს.

ამნისტია 2025 წლის 1 იანვრამდე უნდა შევიდეს ძალაში.